Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2007

KTC lên internet!

Chúc mừng KTC có văn phòng giao dịch mới trên mạng internet: www.ktcvn.com.vn

KTC là khách hàng chiến lược của Metinfo kể từ 2002. Metinfo cũng là nhà cung cấp hình ảnh cho website KTC.

Không có nhận xét nào: